Skandia Elmontage AB är kvalité- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004 sedan november 2002. Vi arbetar med vårt ledningssystem för att driva företaget framåt och vidareutvecklas. Ledningssystemet är ett led i arbetet för att möta kraven från kunder och andra intressenter på ett sätt som tillfredsställer högt ställda krav på produkter, tjänster och hantering ur kvalitets- och miljöperspektiv. Skandia Elmontage AB skall visa en enhetlig bild till kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter.
 
 

Kvalitetspolicy  

Skandia Elmontage AB erbjuder sig att utföra elinstallationer inom industri, kontor och förvaltning.
Kunderna skall känna trygghet att anlita Skandia Elmontage AB, de skall veta att de anlitar en installatör med brett kunnande inom elbranschen och som följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Skandia Elmontage AB har hög kompetens inom anläggningar
för högspänning, kraft, belysning, automation, datanät och teleinstallationer.

Anläggningarna skall tillgodose kundernas samtliga krav och önskemål.

Skandia Elmontage AB:s personal fortbildas för att ha kunskap om ny teknik inom branschen och för att ständigt förbättra sig.  


Miljöpolicy  

Skandia Elmontage AB erbjuder sig utföra elinstallationer inom industri, kontor och förvaltning.

Kunderna skall känna trygghet att anlita Skandia Elmontage AB, de skall veta att de anlitar en installatör med ett brett kunnande inom elbranschen och som följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Skandia Elmontages totala verksamhet skall anpassas till att miljöbelastning på vår natur blir så låg som möjligt.
Alla anställda skall i sin yrkesutövning aktivt arbeta för att miljöhänsyn övervägs i det dagliga arbetet.
Skandia Elmontage skall fortlöpande utbilda personal samt följa utveckling inom miljöarbete för att förebygga förorening,
ständigt förbättra sig samt uppfylla kraven i lagar, regler och förordningar.

MÅL
Med minsta möjliga resurser utföra kretsloppanpassade och energisnåla installationer.
Tillse att anställda utför sina uppgifter med material och på platser som ej kan äventyra hälsan.

PÅVERKAN
Erbjuda kunder miljöanpassade och ekonomiskt försvarbara alternativ.
Påverka tillverkare och leverantörer att materialval, tillverkningsmetoder, emballage och transporter sker på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt.
Påverka tillverkare och leverantörer att miljödeklarera sina produkter.

METODER
Välja material och arbetsmetod med miljöhänsyn.
Hantera miljöfarliga produkter och miljöfarligt avfall enligt anvisningar från myndigheter och tillverkare.
Källsortera överblivet material och avfall. Tillse att det tas om hand av godkända avfallshanterare.
Återanvända produkter som kan uppfylla gällande lagar och föreskrifter.  


Arbetsmiljöpolicy  

Anställd som utför arbetsuppgifter för Skandia Elmontage AB skall ej behöva drabbas av:
OHÄLSA.
SKADOR.
OLYCKSFALL.

Arbetsmiljöarbetet skall på ett naturligt sätt inordnas i den vardagliga verksamheten.

Arbetstagare och arbetsgivare skall utbyta erfarenheter och synpunkter.
Arbetstagarnas erfarenheter skall tas tillvara och beaktas så att de känner meningsfullhet i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsledningen skall ha den kompetens och befogenhet som krävs för att bedriva verksamheten på ett riktigt sätt ur arbetsmiljöhänsyn.

Utveckling och forskning inom arbetsmetoder, verktyg, hjälpmedel och personlig skyddsutrustning skall utvärderas och därefter följas.

Nyanställda skall få information om:
Företaget.
Företagets regler.
Risker vid vissa arbetsmoment.
Hur risker undviks.